top of page

KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu SINIRLI SORUMLU İSTANBUL ERGUVAN KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ (“kooperatifdukkani.com”) tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SINIRLI SORUMLU İSTANBUL ERGUVAN KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ  (bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla işleneceği Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından; kooperatifdukkani.com web sitesini ziyaretiniz, web sitesinde yer alan üyelik formları, üretici formları, bireysel satın alma formları, kurumsal satın alma formları, müşteri ve üretici sipariş teyit formları  KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve SINIRLI SORUMLU İSTANBUL ERGUVAN KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ  Kişisel Veri Koruma Politikası’nda belirtilen sebepler doğrultusunda, mevzuat gereği tarafınızdan istenen belgeler vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz,

• Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

www.kooperatifdukkani.com web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

• Kullanıcılar ile kurulan mesafeli sözleşmelerin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşterilerin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve müşterilere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

• Kullanıcıların açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak müşterilerin tercih ve beğenisi doğrultusunda ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

• Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

• Websitesi üzerindeki Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

• Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

• Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

• İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

• Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

• İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

• Ticari elektronik ileti onayı mevcut ziyaretçiler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ziyaretçilere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

• Ziyaretçilerin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak ziyaretçilerin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

• Ziyaretçi sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir. Veri Sorumlusu; yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilerinizi işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin zaman içinde değişiklik gösterebilme ihtimaline karşın bu veriler gerek sizin gerek Veri Sorumlusu’nun talebi ile güncellenecektir.


 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından, yukarıdaki işleme amaçları doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik bulunan gerçek veya tüzel 3. kişilere gerekli güvenlik önlemleri ile ve gizlilik prensipleri doğrultusunda aktarılabilir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu, gizlilik ve veri paylaşım sözleşmesi imzalanması dâhil gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Veri aktarımı şu taraflara gerçekleştirilebilir:

• Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, mesafeli satış sözleşmesinin ifa edilmesi, üyelik formu ve diğer formlar üzerinden toplanan kişisel veriler profilleme yapılması ve ilgili kişilerin beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

• Kurumumuzun haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlar, bağımsız denetim şirketleri ile paylaşılmaktadır.

• Kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurtiçinde ya da yurtdışında bulunan arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmaları ile paylaşılmaktadır.


 

4. Kanun gereğince yasal haklarınız:

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir: Veri Sorumlusu’na yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı ve imzalı dilekçeniz ile Merkez Mah. Perihan Sok. No:50 Şişli/İstanbul adresine bizzat getirebilir, açıkça bu konu ile ilgili yetkilendirmesi koşulu ile vekiliniz aracılığı ile veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun ya da dilekçenizin güvenli elektronik imzalı bir suretini kedv@kedv.org.tr mail adresine gönderebilir veya veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

bottom of page